Zdravotní rizika používání nanočástic - seminář Nanobezpečnost

NanoEnviCz se zúčastní semináře a webináře o nanobezpečnosti, který se bude konat 13. října 2021 v AURELI hotelu Globus, Praha

V posledních letech zaznamenaly nanotechnologie nebývalý rozvoj. V souvislosti s tím vyplynuly také oprávněné obavy týkající se bezpečnosti, s ohledem na některé nepříznivé zkušenosti z minulosti (škodlivé účinky azbestu, cigaretového kouře, výfukových plynů, DDT atd.) Jako každá nová technologie představují nanotechnologie velký přínos, který je však rovněž doprovázen možnými environmentálními a zdravotními riziky.

Program semináře:

8,30 – 9,00     Registrace účastníků
9,00 – 9,15    RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D., SZÚ  Úvodní slovo

9,15 – 10,00    prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D, VŠB-TU, Nanomateriály v životním prostředí
10,00 – 10,45    doc. Ing. Jana Drbohlavová, Ph.D.,  VUT v Brně, Vybrané nanomateriály
10,45 – 11,05    Přestávka na kávu
11,05 –11,50     zástupce Centra hygieny práce a pracovního lékařství, SZÚ, Zdravotní rizika nanomateriálů a ochrana pracovního prostředí (dopady, limity)
11,50 –12,35    prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., VFN a 1. LF UK,  Účinky nanočástic na lidské zdraví
12,35 – 13,10    Oběd
13,10 – 13,55    Ing. Mgr. Táňa Závodná, Ph.D., ÚEM  AV ČR, Odhad rizik spojených s toxickými účinky nanomateriálů - NanoEnviCz
13,55 – 14,40    prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc.,  VUT v Brně,  Metodika snižování rizik v provozech s výskytem jemných  a ultrajemných částic
14,40 – 15,00     Diskuse a ukončení semináře

Attachments

přihláška a program

Back to List