Fyzikální čtvrtky - dnes přednáška vědeckého týmu IEM v rámci VVI NanoEnviCz

Volný cyklus přednášek a seminářů, které pořádá katedra fyziky FEL-ČVUT pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost Dnes 18.3. 2021 na programu přednáška Dr. Rossnera "Bezpečnosti nanotechnologií" v 16:15 hod. Celou prezentaci naleznete na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=1t4zzL7TsEU

Nanomateriály jsou široce využívány v mnoha odvětvích průmyslu, v lékařství, potravinářství, i v běžném spotřebním zboží. I když je lidský organismus v pravidelném kontaktu s nanočásticemi (NP) různé povahy, dopady jejich působení na lidské zdraví nejsou systematicky hodnoceny. S ohledem na specifické fyzikálně-chemické vlastnosti mají přitom NP potenciál způsobovat poškození biologického materiálu, a tím zvyšovat riziko vzniku řady onemocnění. Cílem přednášky je seznámit posluchače s mechanismy negativních biologických účinků NP a přiblížit metody, které jsou pro analýzu těchto dopadů využívány. Přednáška bude doplněna konkrétními výsledky, které byly získány v rámci řešených projektů v Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Back to List