Tisková zpráva

Tisková zpráva o navázání spolupráce výzkumné infrastruktury NanoEnviCz s Asociací nanotechnologického průmyslu ČR

Smlouva o spolupráci výzkumné infrastruktury NanoEnviCz s Asociací nanotechnologického průmyslu ČR cílí na usnadnění transferu nových technologií do praxe

 

Začátkem září byla uzavřena smlouva o spolupráci výzkumné infrastruktury NanoEnviCzAsociací nanotechnologického průmyslu ČR. K uzavření smlouvy došlo na základě úspěšné dosavadní spolupráce výzkumných týmů NanoEnviCz s řadou průmyslových partnerů, kteří se zabývají výrobou nebo využitím nanomateriálů.

 

Základem je efektivní komunikace

Výzkumná infrastruktura NanoEnviCz spojuje několik výzkumných organizací. Unikátní vybavení i know how jímž disponuje, však umožňuje využívat i externím uživatelům. Vytváří tak prostor pro dosahování nových poznatků v oblasti základního i aplikovaného výzkumu, a v neposlední řadě vývoj pokročilých nanotechnologií.  Tady se dostává ke slovu Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, jež sdružuje české firmy využívající nanotechnologie napříč odvětvími a umožňuje uvedení výsledků výzkumu do praxe.  U některých firem se jedná o využití nanotechnologických postupů ve výrobě, u jiných pak jde o vývoj a výrobu finálních produktů z nanomateriálů nebo jejich aplikace. Hlavním cílem spolupráce tedy bude zlepšení komunikace mezi akademickou a korporátní sférou a usnadnění transferu nových technologií do praxe.

 

Medicínské aplikace i snižování emisí

Dosavadní spolupráce partnerů již přinesla řadu výsledků. Především se jedná o patenty, užitné vzory a ověřené technologie, zejména v oblasti nanovlákenných materiálů pro antimikrobiální filtrační media a nanovlákenných materiálů pro medicínské aplikace. Spolupráce NanoEnviCz s průmyslem se postupně rozšiřuje na další typy nanomateriálů, např.: nanovlákenných materiálů pro záchyt a separaci plynů pro snižování emisí, nanokompozitů s nanočásticemi kovů a jejich oxidů především pro environmentální aplikace. 

 

NanoEnviCZ

NanoEnviCz je výzkumná infrastruktura, která propojila kapacity několika vědeckých organizací ČR v oblasti výzkumu nanomateriálů a nanotechnologií a poskytuje otevřený přístup k využívání svého experimentálního zázemí a k odbornému kvalifikovanému servisu.

Portfolio NanoEnviCz pokrývá různé oblasti výzkumu nanomateriálů a nanokompozitů, materiálů pro ochranu životního prostředí a další související aplikace. NanoEnviCz nabízí služby v oblasti řízené syntézy nanomateriálů, jejich komplexní chemické, strukturní, morfologické a povrchové charakterizace, optimalizace jejich funkčních vlastností, sledování jejich potenciální toxicity a nebezpečnosti pro životní prostředí a rozvoje jejich aplikací pro pokročilé technologie.

 

Asociace nanotechnologického průmyslu ČR

 

Sdružuje české firmy z různých odvětví, od textilního průmyslu přes biotechnologie, environmentální aplikace, optiku, až po energetiku, které mají nanotechnologie jako svůj klíčový předmět podnikání.

U některých firem se jedná o využití nanotechnologických postupů ve výrobě, u jiných pak jde o vývoj a výrobu finálních produktů z nanomateriálů nebo jejich aplikace.

Cílem asociace je reprezentovat zájmy českých nanotechnologických firem a výzkumu v tomto oboru na národní i světové úrovni, v obchodní i výzkumné a vzdělávací sféře. Staví na dobrém jménu, které má Česko v tomto oboru ve světě a snaží se šířit pozitivní povědomí o nanotechnologiích ve společnosti.

Zaměřuje se také na aktivní vyhledávání podpory a příležitostí spolupráce mezi komerční a výzkumnou sférou. Asociace má v současnosti 36 členů.

 

 

 

 

Back to List